• Contacteer ons

    +32 50 68 55 55
    info@keurteam.be

  • BELAC

    Erkend
    Keuringsorganisme
         
Keuring riolering

Vanaf midden 2011 zal de keuring van private riolering bij nieuwbouw en grote verbouwingen verplicht worden. Hierbij zal vooral de scheiding tussen regenwaterafvoersysteem (RWA) en droog weer afvoersysteem (DWA) gecontroleerd worden. Tot op heden zijn er immers nog te veel foutieve aansluitingen, wat een nefaste invloed heeft op het globale rioleringssysteem. Hierbij kan worden gedacht aan het te lage rendement van de waterzuiveringsinstallaties bij aansluiting van het RWA op het rioleringssysteem, wegens de te hoge verdunning. Bovendien heeft een afkoppeling van hemel- en afvalwater heel wat voordelen:

een lager drinkwaterverbruik door hergebruik van hemelwater
een verdere aanvulling van de grondwatertafel
een vermindering van de overstortfrequentie
De desbetreffende wetgeving wordt gebundeld in Vlarem II (01/08/2008), het zoneringsbesluit (10/03/2006), de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (01/10/2004), de eventueel strengere provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen en het aansluitreglement.


Keuring privé riolering
Europa legt aan de deelstaten de verplichting op om tegen 2015 de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater duurzaam te verbeteren. Dit vergt ondermeer een uitgebouwd systeem van afvalwaterinzameling, -transport en –zuivering/ Daarom is voortaan een keuring van de private waterafvoer noodzakelijk. In de praktijk betekent dit dat we nagaan of uw privéwaterafvoer volledig gescheiden is.
Vanaf 1 juli 2011 is de keuring van de private waterafvoer verplicht in volgende gevallen:

Vóór de eerste ingebruikname
Bij belangrijke wijzigingen
Na vaststelling van een inbreuk op gelijkvormigheid of op verzoek van de exploitant
Bij aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein
KEURteam vzw heeft een officiële toelating van SVW (Samenwerking Vlaams Water) om deze keuring uit te voeren.
De keuring spitst zich vooral toe op volgende zaken:

Correcte scheiding tussen afval- en regenwatercircuit
Correcte aansluiting van de toestellen op de circuits
Correcte afvoer van hemelwater van verharde oppervlaktes
Correcte aansluiting van de infiltratie- en drainagevoorzieningen
Aanwezigheid van de hemelwaterput en of septische put, indien verplicht
Om de keuring te kunnen uitvoeren dienen volgende zaken minimum aanwezig te zijn:

Bouwplan of rioleringsplan
Foto’s van de rioleringen genomen tijdens de aanleg
Bouwvergunning
Correspondentie met uw rioolbeheerder
Kopie facturen materialen
Technische fiches
KEURteam vzw gebruikt verschillende middelen om tot de inspectie over te gaan

Visuele controle
Rooktest
Geluidstest
Cameratest
Test met kleurvloeistof
Na afloop van een conforme keuring neemt de keurder van KEURteam vzw het ondertekende keuringsverslag en de onderdelenlijst mee. De particulier krijgt zelf een kopie van het keuringsverslag. De particulier dient het keuringsverslag en de onderdelenlijst op te sturen naar de exploitant.